Νέο μισθολόγιο για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ

aade

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

Του Βασίλη Τσεκούρα

Το Νέο Μισθολόγιο βασίζεται στις ευθύνες, τα καθήκοντα, τις συνθήκες εργασίας και την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα κάθε θέσης εργασίας. Παύει να είναι γενικό και απρόσωπο, δηλαδή να καθορίζεται μόνο από τη γενική κατάσταση του υπαλλήλου (έτη υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο σπουδών)

Το Νέο Μισθολόγιο συντίθεται από δύο επιμέρους απολαβές:
 • Το ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο διατηρείται ακέραιο, όπως ισχύει σήμερα για το υπόλοιπο Δημόσιο.
 • Την ειδική μισθολογική απολαβή, η οποία ενσωματώνει και αντικαθιστά την «προσωπική διαφορά» και το τυχόν επίδομα θέσης ευθύνης που λαμβάνουν σήμερα οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ.
Με το Νέο Μισθολόγιο:
 • Βελτιώνεται το καθεστώς των εργαζομένων στην ΑΑΔΕ, αντιμετωπίζοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος.
 • Το σύνολο των αποδοχών των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ είναι συντάξιμο.
 • Διασφαλίζεται ότι κανείς υπάλληλος δεν θα λαμβάνει χαμηλότερες πληρωτέες αποδοχές από αυτές που λαμβάνει την προηγούμενη ημέρα της ισχύος του.
 • Αντιμετωπίζονται δικαιότερα οι πληρωτέες αποδοχές, ανάλογα με τη βαρύτητα των καθηκόντων και ευθυνών του κάθε υπαλλήλου.
 • Οι νέοι υπάλληλοι, που δεν λαμβάνουν σήμερα την «προσωπική διαφορά», αμείβονται πλέον με μισθό αντίστοιχο με τα καθήκοντά τους, όπως και οι παλαιότεροι συνάδελφοί τους.
 • Λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η μισθολογική ωρίμανση και εξέλιξη (έτη υπηρεσίας, νέοι τίτλοι σπουδών) να είναι πλέον πραγματική και να μην συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά.
 • Χορηγούνται σημαντικά κίνητρα για θητεία σε υπηρεσίες της παραμεθορίου (λ.χ. χερσαία και θαλάσσια συνοριακά Τελωνεία), υπό τον όρο ελάχιστης και μέγιστης παραμονής σε αυτές.
 • Θεσμοθετείται κίνητρο επίτευξης στόχων, με συγκεκριμένο πλαίσιο και τρόπο πληρωμής, για ποσοστά επίτευξης στόχων από 95% έως και 110%.
 • Οι νέες μισθολογικές απολαβές δίνονται σε κάθε υπάλληλο, υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για αξιολόγηση.
Ειδική αμοιβή θέσης

Εισάγεται η έννοια των «Βαθμών Θέσης Εργασίας» και προβλέπεται η χορήγηση ειδικής αμοιβής θέσης εργασίας, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συγκεκριμένων όρων (προβλέπονται 13 Βαθμίδες θέσης), με κλιμάκωση της χορηγούμενης ειδικής αμοιβής θέσης εργασίας από 100 ευρώ για τον 12ο βαθμό έως 2.200 ευρώ για τον 1ο βαθμό.

Επίσης, διαμορφώνονται ελάχιστα όρια αποδοχών, με τη μορφή διατήρησης ως προσωπικής διαφοράς του υφιστάμενου ύψους καταβαλλόμενων αποδοχών σε περίπτωση μείωσης, λόγω της εφαρμογής του νέου μισθολογίου, σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. προ της έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος. Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει επίσης υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς αλλά και υπαλλήλους προέλευσης από άλλους φορείς που μετακινούνται, αποσπώνται, μετατίθενται ή μετατάσσονται στην Α.Α.Δ.Ε.

Παρέχεται η δυνατότητα προσαύξησης του χορηγούμενου επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών [δεν δύναται να υπερβαίνει, με την προσαύξηση, το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ μηνιαίως]. (άρθρα 7-9 και 25)

Υπερωρίες

Προβλέπεται για την εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (υπερωριακή απασχόληση), ότι:

*Αυξάνονται, ανά υπάλληλο, οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για απογευματινή υπερωριακή εργασία σε μέχρι 150 ώρες ανά εξάμηνο, από 120 ώρες που ισχύει σήμερα

* Καθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων.

* Προσαυξάνεται κατά 25% η ωριαία αμοιβή μετά την 22η ώρα, για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών, πέραν του πενθημέρου.

Προσλήψεις 242 εργαζόμενων

Το νομοσχέδιο προβλέπει την πρόσληψη 242 ατόμων στην Α.Α.Δ.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό, που δημιουργούνται από τον σχεδιασμό, εκτέλεση, υλοποίηση και παρακολούθηση των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και έργων δημοσίων επενδύσεων της Α.Α.Δ.Ε., χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με διάρκεια απασχόλησης 36 μηνών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWS2U ΣΤΟ INSTAGRAM